Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie, niet als vervanging van enig advies.

Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, 
doet u dit voor eigen rekening en risico. De hier getoonde informatie wordt door
Hobea Speelautomaten met zorg samengesteld en onderhouden waarbij het bedrijf gebruik
maakt van betrouwbaar geachte bronnen, doch voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit kan niet worden ingestaan.

Hobea Speelautomaten beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat
er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Hobea Speelautomaten kan evenmin garanderen dat de website foutloos / ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren ervan in
gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten,
is niet toegestaan.


Intellectuele eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, 
grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of 
in licentie bij Hobea Speelautomaten en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht
en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die 
toegang krijgen tot deze site.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, 
is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Hobea Speelautomaten, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke
wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 
Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Hobea Speelautomaten.

 

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Hobea Speelautomaten zendt, kunnen worden onderschept
of op andere wijze gemanipuleerd worden. Hobea Speelautomaten adviseert u om geen 
geheime of anderszins gevoelige informatie naar Hobea Speelautomaten te e-mailen.
Indien u toch voor deze mogelijkheid kiest, accepteert u het risico dat deze berichten
door derden onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hobea Speelautomaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website,
onder andere voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden door de toegang of
het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking 
wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie
die via de website of per e-mail naar Hobea Speelautomaten wordt verzonden,
het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website
beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders
en medewerkers van Hobea Speelautomaten.

 

Toepasselijke recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) 
zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek e worden beheerst door Nederlands recht.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die
in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen
Hobea Speelautomaten behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website 
(inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging
te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen,
zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.